Forretningsbetingelser

​Advokat Iben Have Thomsen følger det danske advokatsamfunds regler for advokatetik og god advokatskik. Vores rådgivning er underlagt dansk ret og vi er underlagt reglerne om forebyggelse af hvidvask. Advokater hos Advokat Iben Have Thomsen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, medlemmer af Advokatsamfundet og dækket af Advokat Iben Have Thomsens ansvarsforsikring og garanti efter de af advokatsamfundet fastsatte regler.

​Betalingsoplysninger

Husk venligst altid at oplyse fakturanummer eller sagsnummer ved overførsler.

​Advokat Iben Have Thomsen anvender

​Danske Bank, Kirkegade 21, 7100 Vejle.

​Registreringsnummer: 3409

Kontonummer: 1144 5578

​Advokat Iben Have Thomsen
har CVR-nr. 35 71 92 96​.

Forsikringsoplysninger

Advokat Iben Have Thomsen har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark gennem forsikringsmæglerfirmaet Söderberg & Partners.​​ Følgende forretningsbetingelser regulerer grundlaget for Advokat Iben Have Thomsens juridiske rådgivning, med mindre andet er aftalt.

​Rådgivning

Advokat Iben Have Thomsen yder rådgivning i overensstemmelse med Det Danske Advokatsamfunds regler, herunder reglerne om advokatetik og god advokatskik. Nærværende forretningsbetingelser følges og går forud for kundens egne forretningsbetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt med kunden for så vidt angår en bestemt opgave.

​Den juridiske rådgivning er alene baseret på dansk ret. De vurderinger, vejledninger og anbefalinger, vi giver i forbindelse med behandling af opgaver, kan kun anvendes på sager reguleret af det danske retssystem, medmindre anden aftale er indgået med kunden.

I overensstemmelse med Det Danske Advokatsamfunds regler, undersøges det ved modtagelsen af en sag, om der eksisterer interessekonflikter, der kan forhindre Advokat Iben Have Thomsen i at modtage sagen. I den forbindelse bemærkes det, at Advokat Iben Have Thomsen anser sig som så nært forbundet med dejure advokatfirma, CVR-nr. 37 33 99 62, at interessekonflikt, der omhandler denne advokat, også gælder for Advokat Iben Have Thomsen.

Advokat Iben Have Thomsen er underlagt reglerne i ’Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og udbytte af finansiering af terrorisme’ og skal derfor fremskaffe oplysninger fra vores kunder i henhold til denne lov.

Fortrolighed og persondata

Alle oplysninger modtaget fra eller om en kunde i forbindelse med arbejdet for kunden, behandles fortroligt. Som led i Advokat Iben Have Thomsens rådgivning behandles personoplysninger om den enkelte klient. Denne behandling er reguleret af persondataloven.

Korrespondence

Advokat Iben Have Thomsen korresponderer blandt andet via e-mail. Vores e-mail korrespondance er ikke krypteret, og Advokat Iben Have Thomsen er ikke ansvarlig for vira, uautoriserede ændringer, uautoriseret overvågning, manipulation eller lignende som følge deraf.

Immaterielle rettigheder

Kunden får de nødvendige rettigheder til det konkrete materiale, der produceres til sagen. Advokat Iben Have Thomsen bevarer de ophavsretlige rettigheder og andre immaterialrettigheder for så vidt angår arbejder og materialer udviklet, designet, produceret eller på anden måde skabt af Advokat Iben Have Thomsen i den periode, hvor vi har rådgivet kunden.​

Dokumenter

Alle dokumenter opbevares mindst i 5 år fra sagens afslutning, hvorefter de bortskaffes med mindre andet er aftalt med kunden.

Fakturering og forudbetaling

Fakturering sker generelt på baggrund af en række faktorer, herunder medgået tid, sagens udfald, dens størrelse og kompleksitet, graden af specialistviden, det med varetagelsen af sagen forbundne ansvar, tidspres med videre.

Såfremt kunden anmoder herom, udarbejdes et overslag over salær eller kriterierne for beregning heraf. Overslaget er indikativt, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

​Advokat Iben Have Thomsen fakturerer kunden månedligt, kvartalsvist eller når opgaven er fuldført, medmindre der er indgået anden aftale om faktureringsordning, eller når dette findes hensigtsmæssigt. Moms tillægges fakturaen i henhold til det foreskrevne afgiftsgrundlag på det pågældende tidspunkt. Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra faktureringsdatoen. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med renteloven.

​Afholdte udlæg og omkostninger, f.eks. transport, oversættelse samt omfattende kopiering, afregnes separat. Der kan kræves forudbetaling af salær eller af udlæg og omkostninger, før arbejdet igangsættes. Klientmidler indsættes på klientkonto i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler for klientkonti. Justa Advokatfirma har klientkonto hos Danske Bank i Vejle. Der beregnes renter heraf i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler for klientkonti. Klienten betaler renter, der debiteres Justa Advokatfirmas klientkonto som følge af, at denne forrentes med en negativ rentesats.

Der gøres opmærksom på, at indskud på vores klientkonti er dækket efter de samme regler som andre bankkonti, hvilket indebærer, at der som udgangspunkt er et dækningsmaksimum på 100.000 Euro (ca. 750.000 kr.) pr. indskyder. Det er indskyderens/klientens samlede indestående i pengeinstituttet, der er afgørende for beregningen af dækningsmaksimum, ikke indskyderens indestående på klientkontoen. Justa Advokatfirma påtager sig ikke ansvar for tab af beløb, som indbetales til Justa Advokatfirmas klientkonto, som følge af, at det pengeinstitut, hvor klientmidlerne er indsat, bliver nødlidende. Hvis klienten ønsker, at vi skal anvende en klientkonto i et bestemt pengeinstitut, skal dette oplyses i forbindelse med sagens oprettelse.

​Hvis kunden har indsigelser mod de salærer med videre, der udskrives, samt adfærdsklager og tvister vedrørende advokatens honorar, kan kunden klage til Advokatnævnet, hvis adresse er:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet

Ophør af repræsentation

Vi kan se os nødsaget til at ophøre med at repræsentere en kunde, for eksempel hvis betaling ikke finder sted i henhold til vores betingelser, eller kunden er under konkurs eller insolvent.

​Lovvalg

Lovvalget i forbindelse med Advokat Iben Have Thomsens rådgivning er underlagt dansk ret.
Eventuelle tvister mellem Advokat Iben Have Thomsen og kunden skal behandles ved Retten i Kolding.

Behandling af dødsboer

Hos Justa Advokatfirma i Vejle tilbyder vi assistance ved behandling af dødsboer.

Værgemål til konkrete behov

Justa Advokatfirma kan beskikkes i værgemålssager i Vejle og omegn.

Søger du en boligadvokat?

Rådgivning inden for køb og salg af fast ejendom og tilhørende forhold.